Πώς επιλέγουμε μία αντλία θερμότητας;

Καμπύλη θερμικής ζήτησης (Heat demand)

Με τον όρο θερμική ζήτηση ή θερμικό φορτίο πρακτικά εννοούμε τις θερμικές απώλειες του κτηρίου για περισσότερες από μία εξωτερικές θερμοκρασίες.
Κατά τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών το πρόγραμμα υπολογισμού θερμικών απωλειών που διαθέτουμε έχει υπολογίσει το θερμικό φορτίο για τη δυσμενέστερη εξωτερική θερμοκρασία π.χ. -5°C.