Υπολογισμός βαθμού απόδοσης Φ/Β πλαισίων

Ο βαθμός απόδοσης των Φ/Β πλαισίων μεταβάλλεται με τη μεταβολή της ακτινοβολίας Η, της ηλεκτρικής αντίστασης R και της εκάστοτε θερμοκρασίας του. Η τιμή απόδοσης του κατασκευαστή αφορά μόνο τις πρότυπες συνθήκες STC (θερμοκρασία Φ/Β 25ºC, πυκνότητα ακτινοβολίας π=1000W/m2 (δηλαδή ακτινοβολία ≈ ενός Ηλίου) και ηλιακό φάσμα κατηγορίας 1,5).

Έστω ότι διαθέτουμε Φ/Β πλαίσια τύπου ESP series 60 Mono με ισχύ P=265W, Vmpp=29,81V, Ιmpp=8,9A, απόδοση σε πρότυπες συνθήκες STC (θερμοκρασία 25°C) 16,45% και επιφάνεια S=1,6m2.

Διαστασιολόγηση Φ/Β συστημάτων

Στο προηγούμενο άρθρο μας για το συμψηφισμό της ηλεκτρικής κατανάλωσης ενέργειας, Net Metering, φάνηκε η μεγάλη αξία αυτής της δυνατότητας για τον καταναλωτή όχι μόνο για να απαλλαγεί από τα έξοδα της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα με μικρή επέκταση της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος που έχει εγκατεστημένο, να τυχαίνει της σχεδόν δωρεάν θέρμανσης, μέσω αντλίας θερμότητας.

Θεωρήσαμε λοιπόν υποχρέωσή μας (σαν τεχνικοί), να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για αυτήν την ευκαιρία που παρουσιάζεται, ώστε να βρουν λύση στο μεγάλο πρόβλημα που προκάλεσε η οικονομική κρίση, αξιοποιώντας την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για θέρμανση-ψύξη, περιορίζοντας έτσι τις σπατάλες σε ενέργεια και συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανακούφιση του περιβάλλοντος που ζούμε.

Εξοικονόμηση ενέργειας με BEMS

Αρκετά δημοφιλή για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα είναι πλέον τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτηρίων. Εφαρμόζονται συνήθως σε μεγάλα κτήρια όπως ξενοδοχεία, βιομηχανικά/εμπορικά κτήρια και κτήρια δημόσιου ενδιαφέροντος και δύναται να επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 20 - 50%.

Συμφέρει το NetMetering;

Τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη των αναγκών τους, με εφαρμογή (από τη ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ) ενεργειακού συμψηφισμού, προβλέπει η Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ του ΦΕΚ 3583/31-12-2014 («Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από Αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας»).
Πρόκειται για το σύστημα Net Metering που θεσμοθετείται στη χώρα μας με στόχους την ενεργειακή ασφάλεια, την αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαμόρφωση κατάλληλης περιβαλλοντικής συνείδησης, και φυσικά το οικονομικό όφελος για τους ιδιώτες (οικιακούς ή επαγγελματικούς) αυτοπαραγωγούς.

Αναλυτικός υπολογισμός καπνοδόχου σύμφωνα με το EN 13384 (Μέρος 2)

Στο προηγούμενο άρθρο παρουσιάστηκε ο θερμοδυναμικός υπολογισμός της καπνοδόχου με βάση το πρότυπο DIN EN 13384-1, ορίστηκαν οι απαιτήσεις σε πίεση και θερμοκρασία και υπολογίστηκαν οι βασικές τιμές. Στο παρόν άρθρο θα υπολογίσουμε τις θερμοκρασίες, τις πιέσεις, την πυκνότητα και την ταχύτητα του καυσαερίου που απαιτούνται σύμφωνα με το DIN EN 13384-1. Ο υπολογισμός των παραπάνω απαιτείται για τη διαστασιολόγηση της καπνοδόχου μίας εγκατάστασης λεβητοστασίου.